معادن مناسبترین گزینه برای اقتصاد بدون نفت در کشور است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: برای اجرای اقتصاد بدون نفت در کشور معادن مناسبترین گزینه برای جایگزینی نفت می‌باشد.