معاینه رایگان روستاییان رودباری
اهالی روستای چهارمحل بخش خورگام شهرستان رودبار رایگان معاینه شدند.