مقام‌های امنیتی بار دیگر به مجلس نمایندگان فرا خوانده می‌شوند


مقام‌های امنیتی بار دیگر به مجلس نمایندگان فرا خوانده می‌شوند

مقام‌های امنیتی و رییس اداره ثبت احوال نفوس بار دیگر در مورد چگونگی تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان و توزیع شناسنامه به مجلس نمایندگان استجواب می‌شوند.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین چهارشنبه (۱۲ ثور) گفت که مقام‌های امنیتی و رییس اداره ثبت احوال نفوس در نشست آنلاین دوشنبه آینده مجلس دعوت شده اند.

آقای ابراهیمی با اشاره به این که امنیت یکی از عناصر مهم در شفافیت انتخابات است گفت: “آنلاین گذشته در کمیته روسا فیصله شد که مسوولین نهادهای امنیتی و رئیس اداره ثبت و احوال نفوس را در مورد چگونگی تدابیر برای برگزاری انتخابات و مقابله با عملیات خندق طالبان به آنلاین دوشنبه آینده دعوت شوند”.

به گفته او، شکایت های زیادی در رابطه به چگونگی توزیع شناسنامه‌ها نیز وجود دارد که احتمال تقلب گسترده در را نیز افزایش داده است و نیز گفته می‌شود که مواد انتخاباتی تا هنوز در مناطق کوهستانی انتقال نیافته است.

او تاکید کرد که کمیسیون انتخابات ادعا دارد که مکاتب متعددی به نهادهای امنیتی در رابطه به انتقال نشدن مواد انتخاباتی فرستاده است؛ اما تا هنوز در راستای انتقال مواد همکاری صورت نگرفته است.

در همین حال، برخی نمایندگان مجلس به شدت از عدم تامین امنیت انتخابات و زدن برچسب در شناسنامه‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار یافتن راه حل در این دو مورد شدند.

فریده حمیدی نماینده مردم نیمآنلاین در مجلس گفت که رییس احصائیه نیمآنلاین امکانات لازم توزیع شناسنامه را شبانه در خانه خودش می‌برد و هر شب تا یک هزار شناسنامه جعلی توزیع می‌کند.

خانم حمیدی افزود که یک فرد تا سه بار هم شناسنامه در یافته کرده و برچسب نیز زده است ولی هیچ گونه بررسی در این مورد وجود ندارد.

عثمانی فراهی دیگر عضو مجلس نیز گفت: “برنامه چسپاندن استیکر در تذکره‌ها جز آیات قرآن نیست که در آن تغییری آورده نشود، کمیسیون انتخابات برای تامین امنیت مردم باید اصل تذکره را ملاک ثبت نام رای دهندگان قرار داده و از زدن استیکر خود داری کند.”

نادرشاه بحر دیگر عضو مجلس هم گفت که شرایط خاص امنیتی در کشور به وجود آمده و ایجاب می‌کند تا مطابق قانون اساسی کمیسیون خاص برای بررسی اوضاع امنیتی در کشور ایجاد گردد.

اما عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت که این موضوع پروسیجر خاص خود را دارد و اگر نمایندگان لازم می‌دانند باید این مساله را رسماٌ به مجلس پیشنهاد کنند تا پس از گرفتن رای تایید این کمیسیون ایجاد شده و به صورت مشخص در مورد امنیت افغانستان اجراآت خود را داشته باشد.

همچنین، آقای ابراهیمی گفت، اعضای مجلس که ادعا می‌کنند اسناد و شواهدی که بیان گر تقلب است را به دست آورده اند نیز آماده کنند تا در رابطه به آن، با یک تیم تخنیکی کمیسیون بحث شود.

عبدالله امینی- نویسنده وستر