مقام آمریکایی: سیاست فشار واشنگتن علیه تهران هیچ شانسی برای موفقیت ندارد
توماس پیکرینگ تأکید کرد سیاست جدید آمریکا برای اعمال فشار بر ایران، «هیچ شانسی» برای موفقیت ندارد.