مقایسه دو کشتار؛ از کابل تا دوماامریکا و هم پیمانانش بر سراسر کشور، سلطه و سیطره دارند و یکشبه می توانند آخرین بنیادهای داعش را منهدم کنند؛ بدون آنکه برای این منظور، نیاز به مجوز شورای امنیت سازمان ملل داشته باشند یا مجبور به استفاده از پایگاه های دریایی خود در آب های خاور میانه باشند.