مهار و کنترل آتش سوزی نیلکوه گالیکش
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از مهار و کنترل آتش سوزی نیلکوه گالیکش نیوز داد.