موافقت آلمان با فروش تسلیحات جدید به عربستان
آلمان فروش یک محموله تسلیحاتی را به عربستان سعودی تصویب کرده است.