موانع پیش بازارچه های جدید مرزی سیستان وبلوچستان هرچه سریعتر برداشته شود
استاندار سیستان و بلوچستان گفت:موانع پیش روی راه اندازی بازارچه‌ها باید برداشته شود.