موجود عجیب الخلقه مردم آرژانتین را به وحشت انداخت! +فیلم
موجود عجیب الخلقه ای که نیمه ای از آن شبیه انسان و نیمه دیگر آن شبیه حیوان بود موجب ترس و وحشت ساکنان محلی منطقه ای در آرژانتین شد.