موزه درخت؛ محلی برای رشد درختان کهنسال
درختان می توانند در موزه درخت به تنهایی و جداگانه رشد کنند و به یک درخت کهنسال تبدیل شوند.