موزه سنندج؛ دفترچه تاریخی در قلب استان کردستان




موزه سنندج همچون یک دفترچه تاریخی تمام مطالب مرتبط با تاریخچه استان کردستان و شهر سنندج را به مخاطبان ارائه می‌کند.