میانجیگری عمران خان میان تهران و ریاض در مسیر ایجاد صلح و ثبات در منطقه
کارشناس مسائل پاکستان گفت: عمران خان تمایل دارد به ایران و عربستان سفر کند تا بتواند میانجیگری موثری میان تهران و ریاض داشته و از این طریق گامی در مسیر ایجاد صلح و ثبات میان کشورهای اسلامی بردارد.