میانگین پرداخت بدهی به بخش خصوصی درمان ۳ماه
مدیرعامل بیمه سلامت کشور گفت: میانگین پرداخت بدهی به دانشگاهها وبخش خصوصی درمان به ۳ماه کاهش یافته است.