میزان رضایت مندی از بیمه شخص ثالث، پایین است
یک کارشناس بیمه گفت: میزان رضایت مشتریان از ارائه کنندگان بیمه شخص ثالث پایین است.