میزان مجازات عدم رعایت مفاد قانون حمایت از کالای ایرانی مشخص شد
نمایندگان مردم میزان مجازات عدم رعایت مفاد قانون حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.