میزان کشت گندم در استان قزوین افزایش نمی‌یابد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی آینده به جای افزایش میزان کشت گندم به دنبال افزایش راندمان تولید و کیفیت محصول هستیم.