میزبانی نمایشگاه های نقوش و خطوط از دوستداران هنر در پایتخت
نگارخانه های شهر در هفته دوم تیر ماه میزبان دوستداران هنر در پایتخت هستند.