میلان ۰ – ناپولی ۰/تساوی ناامید کننده در سن سیرو
تیم میلان در سن سیرو میزبان ناپولی بود که دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.