می‌توان جنگنده کوثر را در آینده توسعه داد/ طراحی و ساخت این هواپیما کاملا داخلی است
می‌توان جنگنده کوثر را در آینده توسعه داد/ طراحی و ساخت این هواپیما کاملا داخلی است