نائو: ارتش انگلیس به علت کمبود بودجه با کمبود نیروی ماهر مواجه است
ارتش انگلیس به علت کاهش شدید بودجه با کمبودهایی از نظر قابلیت‌ها و تجهیزات روبرو شده است.