نتایج اجرای طرح‌های کتابخوانی در سال ۹۶
اجرای طرح های عیدانه، تابستانه و پاییزه کتاب برای کتابخوانی در سطح کشور نتایج مثبتی را به همراه داشت.