نجات جان زنی ۱۴۰ کیلوگرمی در قم
متخصصان بیمارستان شهید بهشتی قم موفق به نجات جان یک زن بیمار ۱۴۰ کیلوگرمی، با بستن فیستول معده به روش آندوسکوپی شدند.