نجات ۱۷۰ نفر از شهروندان ساروی از حوادثآتش نشانان سه ماه گذشته ۱۷۰ ساروی را از حادثه نجات دادند.