نخست وزیر رژیم صهیونیستی جز دروغ‌پراکنی و دغل‌کاری متاعی برای عرضه نداشته و ندارد
سخنگوی وزارت خارجه نمایش مضحک اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دست و پا زدن‌های بی‌حاصل ورشکسته‌ای رسوا خواند.