نخست وزیر فرانسه مذاکرات مستقیم با کارکنان اعتصابی راه آهن را پذیرفت
نخست وزیر فرانسه به درخواست اتحادیه کارکنان شرکت ملی راه آهن برای مذاکرات مستقیم با او در پی اعتصاب‌ها پاسخ مساعد داد.