نشانه های اهل تقوا در دنیا چیست؟
حدیث حضرت علی(ع) دریاره نشانه های اهل تقوا را در اینجا بخوانید.