نصب پوسترهای نه به کیسه های پلاستیکی بروی تاکسی ها
کارشناس روابط عمومی اداره حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه گفت: پوسترهایی با شعار نه به کیسه های پلاستیکی بروی تاکسی های شهر هرسین به مناسبت روز زمین پاک نصب شده است.