نظارت ۱۶ تیم به رصد و کنترل بازار لوازم التحریر
رئیس اداره گشتهای سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: ۱۶ تیم نظارتی به رصد و کنترل بازار لوازم التحریر کرمانشاه می پردازند.