نظام اداری ملزم به تأمین حقوق شهروندان است/قبل از سال ۹۹ تمامی خدمات در دولت الکترونیک ارائه می شود
معاون رئیس جمهور گفت: نظام اداری ملزم به تأمین حقوق شهروندان است و نباید حق آنها را به فروش گذاشت.