نقره داغ شدن عامل قاچاق کالا در قزوین
تعزیرات حکومتی قزوین، عامل قاچاق لباس را به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.