نقشه راه دولت و ملت در دهه پیش رو ترسیم شد/ شورا‌های عالی و هیئت دولت را موظف می‌کنم با برنامه ریزی مناسب تحقق منویات رهبری را در اولویت قرار دهند
نقشه راه دولت و ملت در دهه پیش رو ترسیم شد/ شورا‌های عالی و هیئت دولت را موظف می‌کنم با برنامه ریزی مناسب تحقق منویات رهبری را در اولویت قرار دهند