نقش دولت در طرح اعاده "اموال نامشروع مسئولان "چیست؟
با توجه به طرحی که در مجلس با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان کلید خورده است، دولت می‌تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.