نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرکرد دایر می‌شودنمایشگاه عرضه مستقیم کالا‌های اساسی، ۱۵ تا ۲۳ اسفندماه امسال در شهرکرد دایر می‌شود.