نماینده مردم گنبد کاووس از توضیحات حجتی قانع شدنماینده مردم گنبد کاووس پس از استماع توضیات وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که از اظهارات وی قانع شده است.