نوسازی ۱۰ کیلومتر از شبکه‌های آبرسانی روستایی شهرستان هرسین
۱۰ کیلومتر از شبکه‌های آبرسانی روستایی شهرستان هرسین نوسازی شد .