نویسندگان درد‌های اجتماعی را بیان کنند
یک فعال اجتماعی در نشست «بررسی تاثیر کتاب و ادبیات بر علوم اجتماعی» گفت: نقش کتاب در تغییر نگرش جامعه قابل تأمل و توجه است.