نگاه آموزش و پرورش متکی بر اخلاق محوری است
مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز گفت: در کنار آموزش باید اخلاق مداری واخلاق محوری را پرورش دهیم تا به سوی جامعه اخلاق مدار حرکت کنیم.