نگرانی فلسطینی‌ها در لبنان از قطع کمک‌ها و کاهش دسترسی کودکان به مدرسه
فلسطینی‌های ساکن لبنان به دنبال قطع بودجه آژانس امداد و اشتغال سازمان ملل متحد، آنروا، نگران کاهش دسترسی کودکان خود به مدرسه هستند.