نگرانی وزیر کشاورزی آلمان از پیامد‌های خشکسالی پایدار در این کشور
وزیر تغذیه و کشاورزی آلمان گفت، ماه هاست که خشکسالی، به شدت کشاورزان آلمان را درگیر خود کرده و آثار آن به این زودی‌ها از بین نمی‌رود و زمین‌های کشاورزی، خشک و بی بارانند.