نیوزهای خوب در انتظار مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاه
استاندار کرمانشاه گفت : به زودی نیوزهای خوشی برای مالباختگان پرونده “گلیم و گبه” خواهیم داشت.