نیوز تائید اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان صحت نداردسخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: این شورا هنوز نظری درباره منع به کارگیری بازنشستگان اعلام نکرده است.