هزینه ۱۶۰ تریلیون دالری نابرابری معاش های زنان و مردان


هزینه ۱۶۰ تریلیون دالری نابرابری معاش های زنان و مردان

در بسیاری از کشورها میزان تحصیلات دختران به طور میانگین پایین‌تر از میزان تحصیلات پسران است و به جز شکاف آموزشی، مسائلی چون تبعیض و هنجارهای اجتماعی باعث شکل دادن به میزان مشارکت زنان در بازار کار می شود. زنان شانس کمتری از مردان برای حضور در بازار کار و دریافت معاش دارند و حتی زنانی که به بازار کار ورود پیدا می کنند نیز اغلب مشغول به کارهای نیمه وقت و یا بخش های غیررسمی  می شوند که معاش های پایین تری دارد .
بانک جهانی همچنین می افزاید که احتمال خشونت علیه زنان در محیط کار بیشتر از مردان است. کمبود فرصت های شغلی برای زنان نه تنها برای آنان که برای فامیل ها و کشورهای آنان هزینه های اقتصادی زیادی دارد. رسیدن به برابری جنسیتی می تواند باعث افزایش رفاه جامعه و رسیدن به حداکثر توانایی بالقوه رشد کشورها شود.  
به گفته بانک جهانی، زنان ۳۸ فیصد ثروت جهان را در دست  دارند که این نسبت برای کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته، کمتر از یک سوم است. خسارت نابرابری جنسیتی در درآمدها در سطح جهان معادل ۲۳۶۲۰ دالر به ازای هر نفر است که در کشورها و مناطق مختلف، این میزان با یکدیگر متفاوت خواهد بود.  
از ۱۴۱ کشور مورد بررسی گزارش بانک جهانی، زیان نابرابری معاش های زنان و مردان معادل ۱۶۰.۲ تریلیون دالر برآورد شده است که معادل ۲ برابر کل تولید ناخالص جهان است. همچنین در صورتی که زنان درآمدی برابر با مردان داشته باشند، سرمایه جهانی ۲۱.۷ فیصد و ثروت جهان ۱۴ فیصد افزایش خواهد یافت.