هشدار حزب بانفوذ ایرلند شمالی به ترزا می درباره مصالحه در برگزیت
حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی درباره هرگونه مصالحه در مذاکرات برگزیت که کنترل بر مبادله کالا‌ها را میان استان اولستر با سایر نقاط انگلیس افزایش دهد به ترزا می هشدار داد.