همه چیز درباره قانون چک برگشتی
قانون‌گذار با دادن اختیار به دارنده چک برای طرح شکایت کیفری از یک جهت،به دارنده برای احقاق حقش کمک کرده و از طرف دیگر، صادرکننده را مجازات نموده تا عمل خود را تکرار نکند.