همکاری مشترک در تفحص شهدای ایرانی در خاک عراق
نماینده صلیب سرخ در بصره عراق گفت:از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون ۶۰ مورد تبادل پیکرهای شهدای ایرانی در مرز شلمچه انجام شده است.