هنرمندی با ساخت وسایل مینیاتوری به آرزو های کودکی خود رسید +تصاویر
هنرمندی به منظور دستیابی به آرزوی های کودکی اش وسایلی بی نظیر منیاتوری را طراحی کرد.