هیچ دخل و تصرفی در انتخاب برترین‌ها رخ ندادحجت الله بهمنی گفت: برندگان جوایز مراسم برترین‌های فوتبال با رای اهالی این رشته انتخاب شدند و هیچ دخل و تصرفی رخ نداد.