واشنگتن‌پست: ترامپ در ۵۵۸ آنلاین ۴۲۲۹ دروغ گفته است


واشنگتن‌پست: ترامپ در 558 آنلاین 4229 دروغ گفته است

آنلایننامه آمریکایی با شمارش ادعاهای ناروای رانده شده بر زبان رئیس‌وستری این کشور، از بیان آنلاینانه بیش از ۷ دروغ یا ادعای ناصحیح توسط ترامپ نیوز داد.
 آنلایننامه آمریکایی واشنگتن‌پست در آخرین بآنلاینرسانی از دروغ‌های ترامپ، از افزایش چشمگیر آنها در ماه‌های اخیر نیوز داده است.
آنطور که این نشریه گزارش داده، ترامپ در ۵۵۸ آنلاین گذشته، چهار هزار و ۲۲۹ بار دهان به گفتن سخن‌های نادرست باز کرده؛ وی تنها در ۲ ماه اخیر ۹۷۸ بار دروغ گفته است.
با محاسبه ریاضی مشخص شده که ترامپ آنلاینانه به صورت متوسط، ۷٫۶ بار دروغ گفته یا ادعای ناروا بر زبان آورده است.
بررسی آمار معدلی نشان می‌دهد که ترامپ به صورت متوسط هم، روند افزایشی در دروغ‌گویی داشته است؛ گزارش منتقدان ترامپ از ۱۰۰ آنلاین اول زمامداری وی، حاکی از جاری شدن آنلاینانه ۴٫۹ دروغ بر زبان وی بود.