واکسیناسیون اقتصاد کشور با چرخش چرخ تولید ملی/به مذاکره با اتحادیه اروپا دل نبندیم
رزاقی با بیان اینکه دولت نباید به مذاکره با اتحادیه اروپا دل ببندد، گفت: تنها راه مقابله با رکود اقتصادی راه‌اندازی چرخه تولیدات داخلی است.