واکنش وزیر اماراتی به احضار کاردار این کشور در تهران
وزیر مشاور در امور خارجه امارات به احضار کاردار این کشور از سوی وزارت خارجه ایران واکنش نشان داد.